Termeni si conditii – Activitati Extra

 / Termeni si conditii – Activitati Extra

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE CĂTRE SURF TRIP INTERNATION S.R.L. CU DURATA MAI MICA DE O ZI

Desfășurarea activităților de o va fi organizată de către Societatea SURF TRIP INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sectorul 2, str. Viesparilor, nr. 36, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9517/2020, având CUI 42891007, cont bancar RO73INGB0000999911136652, deschis la ING Bank, nr. de telefon: 0756046099, adresa de e-mail: board@supacademy.ro, titulară a Licenţei de turism nr. 2363/01.03.2021, reprezentată prin Tiberiu Costel Balica, în calitate de agenție de turism organizatoare, denumită în continuare Agenţia

În acest sens:

 • Agenția se obligă să organizeze și să asigure buna desfășurare a activitității de [nume activitate preluat automat din site] in care sunt incluse  [descriere preluata automat din site], activitate ce va fi oferită contra cost.
 • În vederea participării la activitate, Participantul va trebui să fie prezent in ziua si la ora stabilita in comunicarea cu Agentia.
 • Activitatea va avea o durată aproximativa de [valoare preluata automat din site] ore.
 • Participantul va avea asupra lui următoarele: [date preluate automat din site].

 

 • PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ
 1. Ca o contravaloare a serviciilor prestate de către Agenție în favoarea Participantului, Participantul se obligă să plătească un preț în cuantum de [preluat automat din site].
 2. Plata prețului se va face în EURO sau RON la cursul echivalent de 5 lei per euro, în numerar sau cu cardul.
 3. În cazul în care se optează pentru plata în numerar, Participantul la activitate va plăti la locul desfășurării activității.

 

 • DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
 • AGENȚIA:
 1. Va pune la dispoziție Participantului echipamentul necesar în funcție de specificul activității, aflat în bună stare de funcționare, în vederea desfășurării activității în condiții de siguranță. În cazul anumitor activități, Participantul are obligația de a își folosi propriul său echipament, situație în care va fi informat în prealabil de acest aspect de către Agenție.
 2. Va respecta întocmai orarul specific fiecărei activități referitor la orele de plecare și la durata activității și va informa de îndată Participantul în cazul intervenirii unor modificări în vederea identificării măsurilor de remediere.
 3. Se obligă ca serviciile să fie prestate doar de către persoane specializate și cu experiență în domeniu.
 4. Aduce de îndată la cunoștința PARTICIPANTULUI orice imposibilitate, modificare sau întârziere a desfășurării acitivității, urmând să comunice Participantului măsurile ce se impun a fi luate în vederea desfășurării activității în condiții normale, în măsura în care acest lucru este posibil. 
 5. Aduce la cunostinta participantului cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea activitatii, cazul in care conditiile meteo aferente prognozelor nu permit desfasurarea activitatii (vant mai puternic de 15 noduri, ploi torentiale si cu descarcari electrice), sau grupul minim de Participanti nu s-a intrunit, situatie in care poate returna banii de rezervare catre Participant sau poate reprograma activitatea in alta zi.
 6. In cazul in care conditiile meteo sunt incerte conform prognozelor, Agentia poate amana decizia suspendarii  sau a derularii activitatii cu pana la 30 de min dupa ora de incepere stabilita in prealabil cu Participantul.
 7. Agentia nu este raspunzatoare pentru eventuale daune suferite de Participant in cazul in care acesta nu respecta intocmai indicatiile ghidului cu privire la viteza de deplasare, tehnica, folosirea echipamentului si ruta pe care acesta se deplaseaza sau daca Participantul se afla sub influenta alcoolului sau a substantelor psihotrope.
 8. Agentia poate refuza Participantului accesul la Activitate daca acesta este sub influenta alcoolului sau a altor substante psihotrope sau acesta nu are un comportament ce permite desfasurarea Activitatii in conditii normale.
 9. Activitatile outdoor pot incepe pe orice conditii meteo atata timp cat acestea nu pun in pericol sanatatea participantilor, cum sunt ploile torentiale, descarcarile electrice, si vantul mai mare de 15 noduri. In cazul in care conditiile meteo se deterioreaza dupa startul Activitatii in conditii nefavorabile, Participantul trebuie sa se apropie de urgenta de cel mai apropiat ghid si sa ii asculte instructiunile.
 • PARTICIPANTUL:
 1. Achită prețul în condițiile prevăzute în acest Contract.
 2. Respectă indicațiile și instrucțiunile oferite de personalul specializat al Agenției și înțelege faptul că în cazul în care suferă vreun prejudiciu, urmare a nerespectării indicațiilor și instrucțiunilor primite, Agenția nu este răspunzătoare de repararea acestuia.
 3. Va fi prezent la data,  în locul și la ora stabilite in comunicarea cu Agentia dupa rezervarea Activitatii.
 4. Permite folosirea de către Agenție a fotografiilor sau filmărilor video care conțin imaginea sa în vederea realizării de materiale publicitare care să promoveze imaginea Agenției.
 5. Anunță de îndată Agenția în cazul descoperirii vreunei defecțiuni în modul de funcționare a echipamentului primit în vederea remedierii acesteia.
 6. Răspunde pentru orice defecțiune directă sau indirectă a utilizării necorespunzătoare a echipamentului.
 7. Anunță de îndată Agenția, cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea activității, în cazul imposibilității de a mai participa la activitate, urmând ca eventuala restituire a sumei plătite cu titlu de preț să se efectueze în conformitate cu Politica de anulare prezentă pe site-ul Agenției.
 • FORȚA MAJORĂ
 1. Părțile sunt exonerate de orice responsabilitate pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor contractate, în cazul în care părțile sunt sub efectul forței majore.
 2. Forța majoră se consideră un eveniment exterior și insurmontabil, aflat dincolo de puterea de control a oricăreia dintre părți, care face imposibilă sau întârzie îndeplinirea de către oricare dintre părți a obligațiilor sale contractuale, astfel cum aceasta este definită de Codul Civil român. Forța majoră cuprinde exemplificativ următoarele situații: (a) fenomene extreme ale naturii (cutremure, revărsarea apelor, potop, etc), (b) război, ostilități (indiferent dacă are loc sau nu declararea unui război), invazie, acte ale inamicilor străini, mobilizarea armatei, rechiziții militare sau embargo, (c) rebeliune, revoluție, insurecție, lovitură de stat militară sau civilă, sau război civil.
 3. Partea care invocă incapacitatea de a își realiza obligațiile din cauza evenimentului de Forță Majoră va notifica celeilalte părți în 48 (patruzeci și opt) de ore atașând dovezile în această privință. Dacă Partea nu reușește să facă notificarea, nu va beneficia de drepturile date de producerea evenimentului de forță majoră și menționate anterior.
 • LITIGII
 1. Agenția și Participantul au obligația de a încerca soluționarea oricărui diferend apărut în legătura cu prevederile prezentului document pe cale amiabilă, putând apela în acest sens și la serviciile unui mediator.
 2. În cazul în care orice conflict dintre Agenție și Participant în legătură cu prezentul document nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, acesta va fi soluţionat de instanţa material competentă conform normelor de drept comun în vigoare.
 • ALTE CLAUZE
 1. Clauzele prezentului document se supun legii române.
 2. Agenția va putea modifica periodic clauzele Termenilor și condițiilor, iar Participantul la o activitate are obligația de a lua cunoștință de această modificare de pe site-ul Agenției.
 3. Prezentul document este redactat în limba română.

Agenția,

SURF TRIP INTERNATIONAL S.R.L.

X